EDUCATIE / JOB — March 25, 2021 at 11:41 am

Lansarea proiectului PRIDE-U ”Practică inteligent dezvoltarea ta” – POCU 133138”

by

OBIECTIVEAcademia de Studii Economice din București derulează în perioada 22 septembrie 2020 – 21 septembrie 2022, proiectul Practică inteligent dezvoltarea ta–PRIDE -U- POCU/626/6/13/133138,  proiect co-finanțat  prin Programul Operațional Capitalul Uman, 2014-2020; Axa prioritară 6 – Educație și competențe; Obiectivul tematic 10 – Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții; Prioritatea de investiții 10.iv – Sporirea relevanţei pe piaţa forţelor de muncă a educaţiei şi a sistemelor de formare, facilitarea tranziţiei de la educaţie la piaţa forţelor de muncă şi consolidarea formării şi a sistemelor de formare profesională, precum şi a calităţii lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competenţelor, adaptarea programelor de învăţământ şi instituirea şi dezvoltarea unor sisteme de învăţare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învăţare duală şi programe de ucenicie; Obiectivul specific 6.13 – Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. Valoarea totală a proiectului este de 4.751. 446,79 lei, iar finanțarea nerambursabilă în sumă maximă de  4.038.729,78 lei.

Obiectivul general al proiectului îl constituie facilitarea tranziţiei studenţilor de la şcoală la viaţa activă prin furnizarea unui pachet integrat de servicii  de orientare şi consiliere în carieră, coaching, învăţare practică şi organizarea unor stagii de practică la potenţiali angajatori, în vederea dobândirii de competenţe şi a învăţării pe tot parcursul vieții.

Pe lângă activitățile de management, selecție și gestiune a grupului țintă, comunicare, cele mai relevante activități în cadrul proiectului vizează: consilierea și orientarea studenților folosind instrumentele de assessment center HOGAN (85% relevanță); identificarea și formalizarea parteneriatelor de practică; derularea și monitorizarea stagiilor de practică; organizarea unor programe de învățare practică (workshop-uri și vizite tematice, competiție gamificată); realizarea unui studiu privind calitatea stagiilor de practică.

Grupul ţintă al proiectului va fi format din 321 de studenţi ai Academiei de Studii Economice din București, de la ciclul licenţă şi de la ciclul master, cu domiciliul în regiunile de dezvoltare Nord-Est, Sud-Est, Sud – Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru.

Principalele rezultatele vizate prin implementarea activităților proiectului:

• 321 studenţi înscrişi în grupul ţintă, orientați și consiliați folosind instrumentele de assessment center HOGAN;
• 321 de stagii de practică realizate;
• 1 bibliotecă digitală;
• 1 bursă online a locurilor de practică;
• 321 de planuri de carieră;
• 145 de studenţi orientaţi şi consiliaţi (follow-up) folosind instrumentele GR8FullSpectrum Plus, GR8Managers și GSI;
• 130 de studenţi angajaţi la finalul proiectului;
• 8 workshop-uri tematice cu specialişti în domeniu;
• 6 deplasări în străinătate;
• 1 modul de gamificare;
• 20 de acorduri de parteneriat/colaborare încheiate cu organizaţii din diferite domenii de activitate;
• 12 studii de caz spre rezolvare;
• 1 manual/ghid de bune practici.